KLASA: 601-02/24-06/01
URBROJ: 2178-06-02/04-24-01
Garčin, 17.siječnja 2024. 

Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Latica Garčin, KLASA: 601-02/22-02, URBROJ: 2178-06-02-04-22-1 od 7. rujna, 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Latica Garčin na svojoj 42.sjednici održanoj 17.siječnja, 2024. godine, donosi:

ODLUKU
o izboru kandidata na temelju raspisanog natječaja za
zdravstvenu voditeljicu na određeno,  puno radno vrijeme

I

Ovom Odlukom na temelju raspisanog natječaja prima se Diana Serdar u radni odnos na određeno puno radno vrijeme u Dječji vrtić „Latica Garčin“ od 22. siječnja 2024. godine, do povratka zdravstvene voditeljice koja koristi rodiljni dopust.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Latica Garčin.

Obrazloženje

Na natječaj su primljene 2 (dvije) prijave od kojih je samo jedna bila pravovaljana. Temeljem dokumentacije kandidata i sukladno članku 26 stavak 7 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,57/22 i 101/23) Upravno vijeće je donijelo Odluku kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,57/22 i 101/23 ) protiv ove Odluke ne postoji mogućnost žalbe.

                                                                               Predsjednica Upravnog vijeća:
Danijela Erić, mag. prim. educ.