Obavijest o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja i datumu održavanja pismenog testiranja

Na natječaju za prijam u radni odnos domara na određeno vrijeme (12 mjeseci), uz
probni rad od dva mjeseca, sljedeći kandidati su ispunili formalne uvjete te mogu
pristupiti pisanom dijelu testiranja:

 1. Dorić Ivica
 2. Gregurić Petar
  Pisani dio testiranja će se održati 28.08.2020. godine u prostorijama Općine Garčin od 10:00
  sati.
  Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se obavljati iz sljedećih područja:
 3. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97,
  107/07, 94/13 i 98/19)
  Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu za natječaj.
  Intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na provedenom
  testiranju.
  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
  Općina Garčin zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez
  obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja
  KLASA: 023-01/20-01/11
  URBROJ: 2178/06-03-20-10
  Garčin, 22.08.2020.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Garčin
Marko Barić, mag. iur.