Plan materijalnih uvjeta rada temelji se na potrebama Dječjeg vrtića ”Latica Garčin” u cilju stvaranja povoljnijih uvjeta rada.

Djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću ”Latica Garčin” odvijat će se u novoj, planski izgrađenoj zgradi koja zadovoljava sve sigurnosne i druge uvjete za obavljanje navedene djelatnosti. Osim prostora dnevnih soba za aktivnosti djece, zgrada vrtića sastoji se i od višenamjenske dvorane, hodnika, priručne kuhinje, sanitarnih prostora, prostora za sastanke i suradnju sa stručnim suradnicima te hodnicima odnosno garderobama. Sve prostore će se staviti u funkciju djece vodeći se time da je vrtić dječja kuća u kojoj odrasli kreiraju smisleno okruženje za učenje koje se temelji na suvremenim pedagoškim idejama i znanstvenim spoznajama o učenju djece. Osim unutarnjih prostora vrtića, djeca će biti u prilici koristiti i prostore terase kao i ograđeno dječje igralište opremljeno različitim igračkama i različitim vrstama terena. Svakodnevni boravak djece na zraku biti će također jedan od bitnih zadataka Dječjeg vrtića te će se time podržavati zdravlje same djece.

Samom arhitekturom vrtića omogućena je suradnja između svih soba dnevnog boravka kao i vizualna suradnja sa drugim prostorima unutar zgrade. Time ć se doprinijeti većoj cirkulaciji djece kroz prostore kao i korištenje svih prostora vrtića u svrhu dječje igre, učenja i istraživanja.

Svi prostori vrtića bit će opremljeni novim odgovarajućim namještajem koji će time podržavati sigurni boravak djece unutar vrtića.

Sobe dnevnog boravka djece bit će opremljene različitim stalnim i povremenim interesnim centrima aktivnostima djece: centar građenja, obiteljski centar, centar početnog čitanja i pisanja, likovni centar, istraživački centar, centar za dramske igre, centar za stolno-manipulativne igre, centar za osamu (mirni centar) te dodatnim centrima koji će se bazirati na trenutnim interesima skupine djece ili pojedinog djeteta ponaosob. Navedeni centri aktivnosti bit će opremljeni standardnom didaktičkom opremom koju će nadopunjavati didaktika izrađena od strane odgajatelja kao i pedagoški nestrukturiranim materijalima, a sami poticaji za aktivnosti, učenje i igru djece će se bazirati na trenutnim dječjim interesima i potrebama. Centri aktivnosti bit će razdvojeni namještajem u razini visine dječjih očiju te omogućava djeci nesmetano i slobodno korištenje materijala, a odgajatelju dozvoljava lakši uvid u dječju igru.