1. Na natječaju za prijam u radni odnos odgojiteljica na određeno vrijeme (12 mjeseci), uz probni rad od dva mjeseca, sljedeće kandidatkinje su ispunile formalne uvjete te mogu pristupiti pisanom dijelu testiranja:

 1. Ena Krišto
 2. Natalija Vidaković
 3. Mirna Molnar
 4. Mirna Artuković Lončar
 5. Jelena Abramović
 6. Vesna Đuričković
 7. Ivana Žajdlik
 8. Marina Marijić
 9. Senada Logarušić
 10. Marina Ćorluka
 11. Andrea Lemajić
 12. Matea Maras
 13. Kristina Rajter
 14. Ivana Barbarić
 15. Silvia Mitrović
 16. Helena Gruić
 17. Minea Matošić
 18. Marina Ćurković
 19. Maja Baričević
 20. Đurđa Knežević
 21. Kristina Brlečić
 22. Ana Tomić
 23. Andrea Gecan
 24. Brankica Vlajnić
 25. Nikolina Čorapović
 26. Antonija Vilenica
 27. Valentina Birtić
 28. Ivona Marić
 29. Tea Bjelajac
 30. Nikolina Matanović
 31. Ružica Ajduković
 32. Iva Mutavdžić
 33. Barbara Barišić
 34. Kristina Soltoković
 35. Marija Polić

Pisani dio testiranja će se održati 12.08.2020. godine u prostorijama Općine Garčin prema sljedećem rasporedu:

 • od rednog broja 1 – 6 u 12:00 sati
 • od rednog broja 7-12 u 12:30 sati
 • od rednog broja 13-18 u 13:00 sati
 • od rednog broja 19-24 u 13:30 sati
 • od rednog broja 25-30 u 14:00 sati
 • od rednog broja 31-35 u 14:30 sati

Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se obavljati iz sljedećih područja:

 1. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“ Narodne novine” broj 105/02 , 55/06 i 121/07 )
 2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10).
 3. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

2. Na natječaju za prijam u radni odnos domara/ice (vozača/ice) na određeno vrijeme (12 mjeseci), uz probni rad od dva mjeseca, nijedan od prijavljenih kandidata nije ispunio formalne uvjete te će se natječaj za navedeno radno mjesto ponoviti.

3. Na natječaju za prijam u radni odnos kuhara/ice na određeno vrijeme (12 mjeseci), uz probni rad od dva mjeseca, sljedeći kandidati su ispunili formalne uvjete te mogu pristupiti pisanom dijelu testiranja:

 1. Ivana Skorupski
 2. Gabrijela Biondić
 3. Ivanka Radovanović

Pisani dio testiranja će se održati 12.08.2020. godine u prostorijama Općine Garčin od 10:00 sati.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se obavljati iz sljedećih područja:
Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“ Narodne novine” broj 105/02 , 55/06 i 121/07 ),

4. Na natječaju za prijam u radni odnos psihologa/inje na određeno vrijeme (12 mjeseci), uz probni rad od dva mjeseca, sljedeće kandidatkinje su ispunile formalne uvjete te mogu pristupiti pisanom dijelu testiranja:

 1. Ana Pavlinović
 2. Katarina Mirković-Dujmić
 3. Kristina Josipović
 4. Monika Mitrović
 5. Ivana Smolčić Jerković

Pisani dio testiranja će se održati 12.08.2020. godine u prostorijama Općine Garčin od 09:00 sati. Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se obavljati iz sljedećih područja:

 1. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“ Narodne novine” broj 105/02 , 55/06 i 121/07 ) 2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10). 3. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

5. Na natječaju za prijam u radni odnos spremačice na određeno vrijeme (12 mjeseci), uz probni rad od dva mjeseca, sljedeće kandidatkinje su ispunile formalne uvjete te mogu pristupiti pisanom dijelu testiranja:

 1. Irena Tunuković
 2. Jasna Sertić
 3. Josipa Polić
 4. Marina Kožul
 5. Ivana Marković
 6. Jasna Ivanišić
 7. Katarina Karačić
 8. Jasminka Saili

Pisani dio testiranja će se održati 12.08.2020. godine u prostorijama Općine Garčin od 11:00 sati. Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se obavljati iz sljedećih područja:

 1. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“ Narodne novine” broj 105/02 , 55/06 i 121/07 ),

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu za natječaj. Intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na provedenom testiranju.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Garčin zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja

KLASA: 023-01/20-01/11
URBROJ: 2178/06-03-20-6

Garčin, 06.08.2020.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Garčin
Marko Barić, mag. iur.